ÁSZF

Az ÁSZF dokumentumból az alábbi webshopos részeket távolítottam el, és az egyes pontokat újraszámoztam:

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
– Cégnév: Utánfutó és Gumicentrum Kft.
– Székhely: 8500, Pápa, Budai Nagy Antal u. 26.
– Adószám: 12954078-2-19
– Cégjegyzékszám: 19-09-506746
– A szolgáltató vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [[email protected]](mailto:[email protected])
– Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Veszprémi Törvényszék Cégbíróság

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat a kihirdetés napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. ADATVÉDELEM
3.1. A Szolgáltató által kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, az adatok megőrzésének időtartama, továbbá az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei az Adatkezelési Tájékoztatóban találhatóak, amely folyamatosan elérhető a weboldalon.

3.2. A weboldalon történő adatkezelés célja a weboldal szolgáltatásainak nyújtása, így különösen a weboldalon elérhető tartalmak biztosítása, az ügyfélszolgálati kapcsolattartás, valamint a Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatás nyújtása.

3.3. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a weboldal használatával, valamint az adatainak megadásával ad meg.

4. SZERZŐI JOGOK
4.1. A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A szerzői jog jogosultja a Szolgáltató, vagy az általa meghatalmazott jogosult. A tartalom egészének vagy részeinek bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes, írásos hozzájárulásával lehetséges.

4.2. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

5. VEGYES RENDELKEZÉSEK
5.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Ptk., az Elker. tv., valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

5.2. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.